Welcome to our online store!

 

Customer Service:

 

For all questions please contact us at info@scoob.net 

Shipping & Delivery
The shipping costs depend on the customer's location and the size of the order. When ordering online, your shipping costs are automatically updated
.
Privacy & Security
This website is the sole property of JR Special Electronics. User info will not be sold or given to thirt party's. 
Returns & Replacements
In case of damage or a failure of a product the product must be returned in its original package. Warrenty will only aplly when there is no physical damage to the product. This includes water smoke an fire damage. The return of the product will only be done after contacting atten.eu and with a clear discription of the failure.  
Ordering
The general rule is that delivery takes place after payment is received, unless otherwise agreed. Payment can be made COD or bank transfer in advance on our account. Delivery on account is only possible if expressly agreed between the two parties agreed further.In the event that we send an invoice, payment must be made within thirty days after the invoice date unless otherwise agreed in writing.If the purchaser on the invoice due date, there has without notice due to our interest of 2.5% over the outstanding amount per month, which a part for a whole month thereafter.We are entitled in the absence of payment the matter for collection to hand. Once we have passed this, the company extrajudicial collection charges to the buyer.The complaints dealt with and / or warranty claims no right to delay payment or partial payment
Ordering can be done on the web shop or by sending a email.  If you are in a different country and you are a business please contact us if you have a tax number. 
Payment, Pricing & Promotions
All items on the website of our offers listed are subject to this site.We reserve the right price to make changes in the offers.All prices on our website are excluding 19% Dutch VAT. PLease notify me if you are a Foreign company so I can give you a price with out the dutch tax.For products prices are used as stated on the website of our subject to typing or printing errors. We have the right to supply the buyer with information if this is the case.
Viewing Orders
Orders can be viewed in your account. If you have any question please feel free to email to info@atten.eu. 

Customer Service in Dutch

Artikel 1: Algemeen

1. Op alle aanbiedingen van ons zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen wij aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van ons.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van ons via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.

2. Wij hebben het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes

1. De prijsvermeldingen van ons zijn geen offerte.

2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.

3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen

1. Alle op de website van ons vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.

2. Wij behouden het recht prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen op de website van ons zijn exclusief 19% BTW.

2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van ons onder voorbehoud van type of drukfouten. Wij hebben het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

3. De producten van ons worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.

2. Voor het geval dat wij een factuur zenden, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan ons verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

4. Wij zijn gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra wij hiertoe zijn overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending

Verzendkosten in Nederland zijn €8,- incl btw

Verzendkosten buiten Nederland (EU) €15,- incl btw

1. Bij een onverzekerde verzending is de koper aansprakelijk voor de producten vanaf het moment dat deze door ons worden aangeboden bij TNT post voor verzending.

2. Bij een verzekerde verzending is de koper aansprakelijk voor de producten vanaf het moment dat deze door TNT post op het afleveradres ter ontvangst worden aangeboden.

3. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post of GLS opgeslagen.

4. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar ons.

5. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TNT post op te geven opslagplaats, zullen wij de koper een factuur sturen van de door ons gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 20,-. Bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra wij hiertoe zijn overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper. 25,- .

Artikel 9: Levering

1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens ons.

4. Bestelde producten zijn ook af te halen via het magazijn van ons.

Artikel 10: Garantie

1. Wij staan in voor de kwaliteit van de door ons verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door ons geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op geleverde producten wordt 1 jaar fabrieksgarantie verleend, tenzij anders vermeld!

3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar ons. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.

4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.

5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ons zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten door ons wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door ons afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking

1. Wij aanvaarden geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3. Verder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het autorijden.

Artikel 14: Overmacht

1. Indien wij door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als wij als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. Wij zullen koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze hetvordering, die ons te zijnen laste heeft of verkrijgt.

2. In gevallen onder 1 genoemd, hebben wij het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Wij zijn te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst ons schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door ons verrichte prestaties, en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

Artikel 16: Arbitrage

1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en ons zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij zullen nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze website.

Auteursrecht

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van onze website komt toe aan ons en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Voorbehoud

Wij behouden het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij de informatie op onze website met uiterste zorg hebben samengesteld en ons uiterste best doen die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website, dus ook de prijzen en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.